js9905.com金沙网站:CentOS和Redhat发行版linux内核版本的呼应关系

2001年的时候ACT引入了叁个线上的版本,作为那多少个参预认可ACT战表的州和学区的一个选项。那一个线上版本的ACT战绩和和纸质考试全体同等的坚守。

CentOS和Redhat发行版linux内核版本的相应关系

鉴于Redhat和CentOS的发行版本未来无尽,所以大家相应理解CentOS和Redhat及linux内核之间版本的相应关系对维护系统照旧很有赞助的。对应的列表如下:

Redhat 9.0———————————————2.4.20-8

RHEL 3 Update 8————————————2.4.21-47

RHEL 4 ————————————————2.6.9-5
RHEL 4 Update 1————————————2.6.9-11
RHEL 4 Update 2————————————2.6.9-22
RHEL 4 Update 3————————————2.6.9-34
RHEL 4 Update 4————————————2.6.9-42
RHEL 4 Update 5————————————2.6.9-55
RHEL 4 Update 6————————————2.6.9-67
RHEL 4 Update 7————————————2.6.9-78

CentOS 5/RHEL 5 ———————————2.6.18-8
CentOS 5.1/RHEL 5 Update 1——————2.6.18-53
CentOS 5.2/RHEL 5 Update 2——————2.6.18-92
CentOS 5.3/RHEL 5 Update 3——————2.6.18-128
CentOS 5.4/RHEL 5 Update 4——————2.6.18-164
CentOS 5.5/RHEL 5 Update 5——————2.6.18-194
CentOS 5.6/RHEL 5 Update 6——————2.6.18-238
CentOS 5.7/RHEL 5 Update 7——————2.6.18-274
CentOS 5.8/RHEL 5 Update 8——————2.6.18-308
CentOS 5.9/RHEL 5 Update 9——————2.6.18-348
CentOS 5.10/RHEL 5 Update 10——————2.6.18-371
CentOS 6.0/RHEL 6 Update 0——————2.6.32-71
CentOS 6.1/RHEL 6 Update 1——————2.6.32-131
CentOS 6.2/RHEL 6 Update 2——————2.6.32-220
CentOS 6.3/RHEL 6 Update 3——————2.6.32-279
CentOS 6.4/RHEL 6 Update 4——————2.6.32-358
CentOS 6.5/RHEL 6 Update 5——————2.6.32-431

更完整的贰个相比较表格
CentOS version Architectures[13]RHEL base KernelCentOS release
dateRHEL release date Delay (days)
2.1 i386 2.1 2.4.9 14 May 2004[1] 17 May 2002[14] 728
3.1 i386, x86-64, IA-64, s390, s390x 3.1 2.4.21-15 19 March 2004[15]
23 October 2003[14] 148
3.3 i386, x86-64, IA-64, s390, s390x 3.3 2.4.21-20 17 September 2004 3
September 2004 14
3.4 i386, x86-64, IA-64, s390, s390x 3.4 2.4.21-27 23 January 2005 12
December 2004 42
3.5 i386 3.5 2.4.21-32 10 June 2005[16] 18 May 2005 23
3.6 i386 3.6 2.4.21-37 1 November 2005[17] 28 September 2005 34
3.7 i386, x86-64, IA-64, s390, s390x 3.7 2.4.21-40 10 April 2006[18]
17 March 2006 23
3.8 i386, x86-64 3.8 2.4.21-47 25 August 2006[19] 20 July 2006 36
3.9 i386, x86-64, IA-64, s390, s390x 3.9 2.4.21-50 26 July 2007[20] 15
June 2007 41
4.0 i386, x86-64, various 4.0 2.6.9-5 9 March 2005[21] 14 February
2005[22] 23
4.1 i386, IA-64, s390 4.1 2.6.9-11 12 June 2005[23] 8 June 2005 4
4.2 i386, x86-64, IA-64, s390, s390x, alpha 4.2 2.6.9-22 13 October
2005[24] 5 October 2005 8
4.3 i386, x86-64, IA-64, s390, s390x 4.3 2.6.9-34 21 March 2006[25] 12
March 2006 9
4.4 i386, x86-64 4.4 2.6.9-42 30 August 2006[26] 10 August 2006 20
4.5 i386, x86-64, IA-64 4.5 2.6.9-55 17 May 2007[27] 1 May 2007 16
4.6 i386, x86-64, IA-64, Alpha, s390, s390x, PowerPC (beta), SPARC
(beta) 4.6 2.6.9-67 16 December 2007[28] 16 November 2007[29] 30
4.7 i386, x86-64 4.7 2.6.9-78 13 September 2008[30] 24 July 2008[31]
51
4.8 i386, x86-64 4.8 2.6.9-89 21 August 2009[32] 18 May 2009[33]
95
4.9 i386, x86-64 4.9 2.6.9-100 2 March 2011[34] 16 February 2011[35]
14
5.0 i386, x86-64 5.0 2.6.18-8 12 April 2007[36] 14 March 2007[37]
28
5.1 i386, x86-64 5.1 2.6.18-53 2 December 2007[38] 7 November
2007[39] 25
5.2 i386, x86-64 5.2 2.6.18-92 24 June 2008[40] 21 May 2008[41] 34
5.3 i386, x86-64 5.3 2.6.18-128 31 March 2009[42] 20 January
2009[43] 69
5.4 i386, x86-64 5.4 2.6.18-164 21 October 2009[44] 2 September
2009[45] 49
5.5 i386, x86-64 5.5 2.6.18-194 14 May 2010[46] 31 March 2010[47]
44
5.6 i386, x86-64 5.6 2.6.18-238 8 April 2011[48] 13 January 2011[49]
85
5.7 i386, x86-64 5.7 2.6.18-274 13 September 2011[50] 21 July
2011[51] 54
5.8 i386, x86-64 5.8 2.6.18-308 7 March 2012[52] 21 February
2012[53] 15
5.9 i386, x86-64 5.9 2.6.18-348 17 January 2013[54] 7 January
2013[55] 10
5.10 i386, x86-64 5.10 2.6.18-371 19 October 2013[56] 30 September
2013[57] 19
6.0 i386, x86-64 6.0 2.6.32-71 10 July 2011[58] 10 November 2010[59]
242
6.1 i386, x86-64 6.1 2.6.32-131 9 December 2011[60] 19 May 2011[61]
204
6.2 i386, x86-64 6.2 2.6.32-220 20 December 2011[62] 6 December
2011[63] 14
6.3 i386, x86-64 6.3 2.6.32-279 9 July 2012[64] 21 June 2012[65]
18
6.4 i386, x86-64 6.4 2.6.32-358 9 March 2013[66] 21 February
2013[67] 15
6.5 i386, x86-64 6.5 2.6.32-431 1 December 2013[68] 21 November
2013[69] 10

由于Redhat和CentOS的发行版本未来数不尽,所以大家相应掌握CentOS和Redhat及linux内核之间版本的对应…

February 10, 2018*

ACT启用机考是为了保障考试的体会,何况进步等高校统一招考试的安全性。机考的接纳会使考生越来越快的得分并且大批量回降答题所耗费时间间。

其次个不可能说是原因,应该是助聚剂。文中提到,早在2003年ACT考试就早已上马有了线上版本的考试,首要是在美利哥怎么出席ACT考试的周和学区。以至开展了20年的ACT
COMPASS项目,都以对ACT机考的钻探。就算如此,ACT照旧迟迟未有推出机考。二〇一六年七月起来ACT泄题的事情就什么嚣尘上,再到当年7月份检查评定当天,ACT意气风发封邮件布告因为开掘泄题事件一时撤销东方之珠和南韩的试验,全体的人都慌张起来。到这几天,也等于多个月不到的岁月,ACT发布二〇二〇年早秋起首机考。所以说即使五月份澳国考试的地点有的时候撤销事件尚无生出,ACT机考在亚洲曾几何时退出依旧未知数。

June 9, 2018

June 10, 2017

April 14, 2018

October 22, 2016

以下日期参预ACT考试的或许要在场机考:

September 9, 2017

February 11, 2017

December 10, 2016

ACT考试会做出意气风发种类的科研,来保险插足机考的国际考生的战表单和这多少个插足平常纸质考试甚至线上考试的考生同等,也正是说能完全展现学子的学问成就和预期表现。

多年来U.S.ACT官方网站发布了风度翩翩项最新政策,发表ACT考试从二〇一七年金天上马实施机考,此音讯生龙活虎出是几家喜悦几家愁,上边是查辞典音信网带给的实际情况介绍!

ACT主席Suzana
Delaghe说,我们相信ACT的机考版本会使考生收益,新本子将会使考试的资历更加好,帮忙ACT考试成为对持有考生公平的叁个试验。ACT极其关怀考试的安全性和得分的合法性。固然大家知晓绝大繁多的考试是规矩的,但是还是有一小部分人为了和煦的成就在谋求特别规的手段。那几个都对此外无辜的考成变成特不利的影响。所以大家做出这么的方法来公司大家在角落看到的这个不良现象。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注